udc

INFORMACIÓN FACULTADE

ÓRGANOS DE GOBERNO DA FACULTADE

EQUIPO DE GOBERNO

 

DECANO: D. Jose Luís López Fernández
VICEDECANO:

D. Alfonso Gomis Rodríguez

SECRETARIO: D. Moisés Alberto García Núñez

 

ORGANOS COLEXIADOS E COMISIÓNS

 

A XUNTA DE FACULTADE (profesores, representantes de PAS e de alumnos) asume as funcións estipuladas nos Estatutos da Universidade da Coruña e no Regulamento de réxime interno.

 

A súa composición é a seguinte:

 

SECTOR: PROFESORADO CON VINCULACIÓN PERMANENTE (MEMBROS NATOS):

 

Agulló Leal, Fernando Luís
Alonso Seoane, María Jesús
Fernández Feal, Mª Mercedes Coro
García Núñez, Moisés Alberto, secretario
Gomis Rodríguez, Alfonso
González Filgueira, Gerardo
López Arranz, Asunción
López Coira, José
López Fernández, José Luís, presidente
Rolón Varela, José María
Ron Latas, Ricardo Pedro


SECTOR: RESTANTES CATEGORIAS DO P.D.I.:


Anido Martínez, Cristina
García López, Javier Ángel
Reig Botella, Adela Milagro

 

SECTOR: ESTUDANTADO:

 

Beceiro Castiñeiras, Sara

Verdes Jove, Irene

Zar Varela, JoséSECTOR: PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS:

 

Fernández Rey, Ana María

 

Existen unha serie de comisión creadas na Xunta de Escola de 19/04/05, excepto a de Asuntos Económicos que se creou o 11/05/05, para asesorala na toma de decisións do Centro, que son as seguintes:

 

COMISIÓNS DESIGNADAS EN XUNTA DE CENTRO 20 DE MAIO DE 2021

 

Comisión de Infraestructuras e equipamento
D. José Luis López Fernández, presidente

D. Alfonso Gomis Rodríguez, secretario

D. Fernando Luís Agulló Leal (prof. v. p.)

D. Moisés Alberto García Núñez (prof. v. p.)

Dª. Adela Reig Botella (resto prof.)

Dª. Dª. Irene Verdes Jove (est.)

 

Comisión de Organización Académica
D. José Luis López Fernández, presidente

D. Moisés Alberto García Núñez, secretario

D. Fernando Agulló Leal (prof. v. p.)

D. Alfonso Gomis Rodríguez (prof. v. p.)

Dª. Cristina Anido Martínez (resto prof.)

Dª. Sara Beceiro Castiñeiras (est.)

D. José Zar Varela (est.)

Dª. Ana Mª Fernández Rey (PAS)


 

Comisión de Garantía de Calidade
D. José Luis López Fernández, presidente

D. Alfonso Gomis Rodríguez, vicepresidente

D. Moisés Alberto García Núñez, secretario

D. Fernando Agulló Leal (coordinador Grao)

Dª. Asunción López Arranz (PDI)

Dª. Cristina Anido Martínez (PDI)

Dª. Sara Beceiro Castiñeiras (est.)

D. José Zar Varela (est.)


 

Comisión de Normalización Lingüistica
Dª Asunción López Arranz, presidenta (delegada)

D. Moisés Alberto García Núñez, secretario

D. José López Coira (prof. v. p.)

D. José Mª Rolón Varela (prof. v. p.)

Dª. Adela Reig Botella (resto prof.)

Dª. Irene Verdes Jove (est.)

Dª. Ana Mª Fernández Rey (PAS)

 

 

Comisión de Orientación Universitaria de estudantes.

 

 

(Designada na reunión ordinaria da Xunta de Escola do 6 de abril do 2006).

 

O seu obxectivo é a captación de novos alumnos entre os estudantes de ensino secundario e de formación profesional de Ferrol e arredores, coa seguinte composición:

 

D. Fernando Agulló Leal, coordinador do Grao en Relacións Laborais e RRHH.

D. José María Rolón Varela, Profesor.

Representantes de alumnos do Centro

 

As Xornadas de Orientación que desenvolveu esta comisión consisten nunha charla informativa de aproximadamente unha hora de duración, en que se ofrece ás persoas participantes información detallada sobre o plano de estudos, as saídas profesionais, validacións, instalacións etc. Tamén se lles entregan trípticos.

 

 

OUTROS ÓRGANOS

 

 

Tribunal de avaliación por compensación.

Ver

 

COORDINADORES

 

Coordinador do Grao en Relacións Laborais: D. Fernando Agulló Leal,.

Coordinador das Prácticas do Grao: D. José Luís López Fernández.

Coordinador do Plano de Acción Titorial da Titulación (PATT) : D José Luís López Fernández.

Coordinador do Máster en Xestión e Dirección Laboral: D. Moisés Alberto García Núñez

 

Coordinador do Máster en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns: D. Moisés Alberto García Núñez

organos