INFORMACIÓN FACULTADE

ÓRGANOS DE GOBERNO DA FACULTADE

EQUIPO DE GOBERNO

 

DECANO: D. Jose Luís López Fernández
VICEDECANO:

D. Alfonso Gomis Rodríguez

SECRETARIO: D. Moisés Alberto García Núñez

 

ORGANOS COLEXIADOS E COMISIÓNS

 

A XUNTA DE FACULTADE (profesores, representantes de PAS e de alumnos) asume as funcións estipuladas nos Estatutos da Universidade da Coruña e no Regulamento de réxime interno.

 

A súa composición é a seguinte:

 

SECTOR: PROFESORADO CON VINCULACIÓN PERMANENTE (MEMBROS NATOS):

 

Agulló Leal, Fernando Luís
Alonso Seoane, María Jesús
García Núñez, Moisés Alberto, presidente
Gomis Rodríguez, Alfonso
González Filgueira, Gerardo
López Arranz, Asunción, secretaria
López Coira, José
López Fernández, José Luís
Rodríguez-Vila García, Beatriz
Rolón Varela, José María
Ron Latas, Ricardo Pedro


SECTOR: RESTANTES CATEGORIAS DO P.D.I.:


Anido Martínez, Cristina
García López, Javier Ángel

 

SECTOR: ESTUDANTADO:

 

Gómez Castro, Carla
Grueiro Acción, Isabel
Lada Vilariño, Juan José
Vieites Estraviz, AndreaSECTOR: PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS:

 

López Rodríguez, Manuel
Paz Fernández, María José

 

Existen unha serie de comisións creadas na Xunta de Escola de 19/04/05, excepto a de Asuntos Económicos que se creou o 11/05/05, para asesorala na toma de decisións do Centro, que son as seguintes:

 

COMISIÓNS DESIGNADAS EN XUNTA DE CENTRO 4 DE MAYO DE 2017

 

Comisión de Infraestructuras e equipamento
D. José Luís López Fernández, presidente
D. Alfonso Gomis Rodríguez, secretario
D. Fernando Luís Agulló Leal, prof. v.p.
D. Moisés Alberto García Núñez, prof. v.p
D. Javier Ángel García López, resto prof.
Dª. Isabel Grueiro Acción (est.)
Dª. Andrea Vieites Estraviz (est.)
D. Manuel López Rodríguez (PAS)

 

Comisión de Organización Académica
D. José Luís López Fernández, presidente
D. Moisés Alberto García Núñez, secretario
D. Fernando Agulló Leal, prof. v.p.
D. José María Rolón Varela, prof. v.p.
D. Javier Ángel García López, resto prof.
Dª. Carla Gómez Castro(est.)
D. Juan José Lada Vilariño(est.)
Dª. María José Paz Fernández, PAS

 

Comisión de Garantía de Calidade
D. José Luís López Fernández, presidente
D. Alfonso Gomis Rodríguez, vicepresidente
D. Moisés Alberto García Núñez, secretario
D. Fernando Agulló Leal (coodinador de Grao)
Dª. Ana María Fernández Rey, UXAI
Dª. Asunción López Arránz, PDI
D. Jose María Rolón Varelal (PDI)
Dª. Isabel Grueiro Acción (est.)
D ª. Andrea Vieites Estraviz (est.)
Dª María José Paz Fernández (PAS)
Dª Ana Beatriz Iglesias Blanco (UTC)

 

Comisión de Normalización Lingüistica
Dª. Asunción López Arranz, presidente (delegado)
D. Moisés Alberto García Núñez, secretario
D. Gerardo González Filgueira (prof. v. p.)
D. José López Coira (prof. v. p.)
Dª Cristina Anido Martínez (resto prof.)
Dª. Carla Gómez Castro (est.)
D. Juan José Lada Vilariño (est.)
D. Manuel López Rodríguez (PAS)

 

 

Comisión de Orientación Universitaria de estudantes.

 

 

(Designada na reunión ordinaria da Xunta de Escola do 6 de abril do 2006).

 

O seu obxectivo é a captación de novos alumnos entre os estudantes de ensino secundario e de formación profesional de Ferrol e arredores, coa seguinte composición:

 

D. José María Rolón Varela, Profesor.
D.ª Asunción López Arranz., Secretaria da Facultade.
Profesora. D.ª Mª del Pilar Millor Árias.
Representantes de alumnos do Centro

 

As Xornadas de Orientación que desenvolveu esta comisión consisten nunha charla informativa de aproximadamente unha hora de duración, en que se ofrece ás persoas participantes información detallada sobre o plano de estudos, as saídas profesionais, validacións, instalacións etc. Tamén se lles entregan trípticos.

 

OUTROS ÓRGANOS

 

 

Tribunal de avaliación por compensación.

Ver

 

COORDINADORES

 

Coordinador das Prácticas do centro: D. José Luís López Fernández.


Coordinador do Plano de Acción Titorial da Titulación (PATT) : D José Luís López Fernández.

organos